o firmie oferta linki cennik kontakt
KSIĘGI RACHUNKOWE

Księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości mają obowiązek prowadzić spółki kapitałowe oraz pozostałe podmioty (osoby fizyczne, spółki osób fizycznych, których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Zakres naszych usług dla ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej:

1. Przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowści.
2. Sporządzenie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych).
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez:
Kompletowanie w zbiory otrzymanych od ZLECENIODAWCY dokumentów, ich księgowanie oraz dekretowanie w porządku chronologicznym i syntetycznym
Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych: dziennika, księgi głównej i ksiąg pomocniczych, ewidencji syntetycznej i analitycznej
Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald narastająco kont księgi głównej: syntetycznych i analitycznych.
4. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz kalkulacja wyniku finansowego przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie wymogami ustawy o rachunkowości.
5. Przygotowywanie uchwał i zarządzeń do przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6. Przeprowadzanie wyceny aktywów i pasywów zgodnie
z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
7. Przeprowadzanie pozostałych czynności związanych
z zamknięciem roku obrotowego zgodnie z wymogami Ustawy
o rachunkowości.
8. Przygotowywanie okresowych zestawień należności
oraz wezwań do zapłaty.
9. Przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie
ze standardami Klienta.
10. Prowadzenie ewidencji w zależności od zgłoszonych
potrzeb Klienta.
11. Współpraca z audytorami Klienta.

Przygotowywanie rozliczeń podatkowych:

1. Kalkulacja miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, osób fizycznych.
2. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), osób fizycznych (PIT).
3. Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów, kalkulacji
oraz sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT).
4. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie pozostałych deklaracji wymaganych przepisami prawa podatkowego.
5. Raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych
niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych.
6. Kontakt z organami podatkowymi.PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzona jest przez osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Zakres naszych usług dla prowadzenia ksiąg przychodów
i rozchodów:


1. Sporządzenie bazy danych (otwarcie księgi).
2. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. (z późn. zm.) poprzez:
Kompletowanie w zbiory otrzymanych od ZLECENIODAWCY dokumentów, ich księgowanie w porządku chronologicznym
i syntetycznym,
Sporządzanie miesięcznych zestawień zapisów księgi.
3. Przygotowywanie instrukcji do inwentaryzacji.
4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1.500 zł.
5. Prowadzenie ewidencji w zależności od zgłoszonych
potrzeb Klienta.

Przygotowywanie rozliczeń podatkowych

1. Kalkulacja miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
3. Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów, kalkulacji
oraz sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT).
4. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie pozostałych deklaracji wymaganych przepisami prawa podatkowego.
5. Raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych
niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych.
6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, i prawnych zgodnie wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Kontakt z organami podatkowymi.ROZLICZANIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą
o Zasady rozliczania w formie ryczałtu ewidencjonowanego reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest
dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki pod warunkiem, że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.
Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Zakres naszych usług dla prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego:

1. Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury gospodarczej.

Przygotowywanie rozliczeń podatkowych

1. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
2. Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie
i składanie deklaracji.
3. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie pozostałych deklaracji wymaganych przepisami prawa podatkowego.